top of page
การรวมชิ้นส่วนวิญญาณ

บาดแผลจากทั้งชีวิตในอดีตและชีวิตนี้อาจทำให้วิญญาณแตกแยก บริการนี้จะช่วยผสานจิตวิญญาณที่สูญหาย/แตกเป็นเสี่ยงๆ และทำให้คุณรู้สึกสมบูรณ์อีกครั้ง

การรวมชิ้นส่วนวิญญาณ

$111.11ราคา
bottom of page